PEA เปิดลงทะเบียนโครงการ Solar ภาคประชาชน รับซื้อไฟฟ้าคืน 2.20 บาท/หน่วย


PEA เปิดลงทะเบียนโครงการ Solar ภาคประชาชน รับซื้อไฟฟ้าคืน 2.20 บาท/หน่วย

ข่าวทั่วไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ก.พ. 2564 15:15 น.

บันทึก
SHARE

PEA เปิดลงทะเบียนโครงการ Solar ภาคประชาชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในอัตราการรับซื้อไฟฟ้าคืน 2.20 บาท/หน่วย

ประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อ PEA เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Scan QR Code หรือคลิกลิงก์ https://forms.gle/zHXxDFPt4LBubENRA

และสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล โทร. 0-2009-6701 และ 0-2009-6703 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม…