เครื่องบิน C-130 กองทัพอากาศ ลำเลียงสินค้าเกษตรพังงา แลกเปลี่ยนกับพะเยา

เครื่องบิน C-130 กองทัพอากาศ ลำเลียงสินค้าเกษตรพังงา แลกเปลี่ยนกับพะเยา

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
21 พ.ค. 2563 14:50 น.

SHARE


กองทัพอากาศ ลุยโครงการ “ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร” ต่อเนื่อง รอบนี้ลำเลียง ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ และมังคุด จากพังงา แลกกับข้าวสาร และมะม่วง จากพะเยา ชี้ ช่วยระบายผลผลิตล้นตลาดช่วงโควิด-19

พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะนำสินค้าเกษตรของเกษตรกรชาวจังหวัดพะเยา ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรของเกษตรกรชาวจังหวัดพังงา ที่สนามบินภูเก็ต ตามโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร” โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมพิธี


สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดพังงา และจังหวัดพะเยา โดยนำสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด ได้แก่ ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ และมังคุด ปริมาณรวม 3.48 ตัน มูลค่า 226,200 บาท แลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรของจังหวัดพะเยา โดยสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ได้แก่ ข้าวสาร และมะม่วง ปริมาณรวม 10 ตัน มูลค่า 239,000 บาท ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์มาดำเนินการ


ทั้งนี้ กองทัพอากาศ เข้าไปช่วยเชื่อมโยงด้านการขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นโครงการนำร่อง โดยใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบิน C-130 ซึ่งนักบินต้องทำการฝึกบินอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดต่อทุกฝ่าย คือ นักบินของกองทัพอากาศก็จะได้ทำการฝึกบินลำเลียงในสภาวะจริงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงกลาโหมในการช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังนับเป็นโครงการนำร่องและเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคส่วนอื่นๆ นำไปขยายผลหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล.


อ่านเพิ่มเติม…