“สมเด็จพระวันรัต” หนุน “โคก หนอง นา” ใช้ที่ดิน อ.ไทรโยค ให้เด็กเรียนรู้


“สมเด็จพระวันรัต” หนุน “โคก หนอง นา” ใช้ที่ดิน อ.ไทรโยค ให้เด็กเรียนรู้

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

8 พ.ค. 2564 19:19 น.

บันทึก
SHARE

“สมเด็จพระวันรัต” เจ้าอาวาสวัดบวรฯ หนุนโครงการ “โคก หนอง นา” เสนอใช้ที่ดินของมูลนิธิใน อ.ไทรโยค ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ช่วยเหลือตัวเองหลังพ้นจากสถานศึกษา

วันนี้ 8 พฤษภาคม 2564 ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล และทีมงานเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าพบ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร นายปรีชา ธรรมภิภพ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาล และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต นายสุรชัย ฉายินธุ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวัดบวรนิเวศวรวิหาร เพื่อหารือการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ด้วยหลัก “บวร” โดยดำเนินการในพื้นที่ของมูลนิธิโรงพยาบาล และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวแนะนำ

ด้วยสมเด็จพระวันรัต ประธานมูลนิธิมูลนิธิโรงพยาบาล และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ต้องการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินของมูลนิธิเพื่อช่วยสร้างคนสร้างสังคม โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ควรจะได้เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา เมื่อพ้นจากโรงเรียนก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยขอให้โคก หนอง นา นี้ได้เผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ผู้คนด้วย การดำเนินการในครั้งนี้ก็จะเป็นไปตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงแนะแนวทางการดำเนินการตามหลักบวร โดย สมเด็จพระวันรัต ให้นำเรื่องเสนอที่ประชุมกรรมการมูลนิธิ เพื่ออนุมัติให้ใช้พื้นที่จำนวน 200-300 ไร่ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อการนี้โดยเร็ว


ทางด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา เป็นการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยได้พระราชทานโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย โดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือนและพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางวิกฤติโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.

อ่านเพิ่มเติม…