สบน.แจงหนี้สาธารณะ สิ้นเดือนก.ย. 63 ที่ 78 ล้านล้าน ไม่เป็นความจริง

สบน.แจงหนี้สาธารณะ สิ้นเดือนก.ย. 63 ที่ 78 ล้านล้าน ไม่เป็นความจริง

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์
28 พ.ย. 2563 13:00 น.

บันทึก
SHARE


สบน.ชี้แจง หลังโลกออนไลน์มีการแชร์หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 63 ที่ระดับ 78 ล้านล้านบาท ไม่เป็นความจริง

จากกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์รูปภาพและเนื้อข่าวว่า หนี้สาธารณะของประเทศไทย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 สูงถึง 78 ล้านล้านบาท นั้น

ข่าวแนะนำ

ล่าสุด แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดย ณ สิ้นเดือนก.ย. 63 หนี้สาธารณะมีจำนวนทั้งสิ้น 7.8 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เท่ากับ 49.34% ประกอบด้วย

1. หนี้รัฐบาล จำนวน 6.73 ล้านล้านบาท
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 795,980 ล้านบาท
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 309,472 ล้านบาท
4. หนี้หน่วยงานของรัฐ 7,821 ล้านบาท

ทั้งนี้ หนี้ที่เป็นภาระต่องบประมาณโดยตรง จำนวน 6.3 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.40 ของ GDP สำหรับหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1.5 ล้านล้านบาท ใช้แหล่งเงินอื่นมาชำระหนี้ จึงไม่เป็นภาระต่องบประมาณ

“ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงการคลังได้บริหารจัดการหนี้สาธารณะอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัด โดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2564 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 60%”

ทั้งนี้ การเจตนานำเข้า เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือน ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม…