วัคซีนโควิด ต้องฉีดใครก่อน คนส่วนใหญ่เห็นควร เน้นจังหวัดระบาดมากสุด


วัคซีนโควิด ต้องฉีดใครก่อน คนส่วนใหญ่เห็นควร เน้นจังหวัดระบาดมากสุด

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

21 ก.พ. 2564 13:09 น.

บันทึก
SHARE

เมื่อวัคซีนโควิดลอตแรก 2 ล้านโดสจากจีน กำลังเข้ามาในไทยวันที่ 24 ก.พ.นี้ และจะทยอยเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อฉีดให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ หรือครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ยกเว้นการฉีดให้กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เท่ากับว่าจะต้องมีประชากรฉีดวัคซีนโควิดจำนวน 33 ล้านคน จากจำนวน 66 ล้านคน จึงเกิดคำถามว่า การฉีดวัคซีนจะทั่วถึงจริงหรือไม่? หากเกิดปัญหาวัคซีนโควิดไม่เพียงพอ

ขณะที่ผลสำรวจของ “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เรื่อง “ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ใครก่อนดี” จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ โดยจังหวัดที่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการฉีด “วัคซีนโควิด” พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.90 ระบุจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากในรอบที่ 2 ที่ผ่านมา รองลงมาร้อยละ 16.77 ระบุเริ่มทุกจังหวัดพร้อมๆ กัน ร้อยละ 10.70 ระบุจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ร้อยละ 10.39 ระบุจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนทั้งหมด และร้อยละ 5.24 ระบุจังหวัดที่มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสูง

ข่าวแนะนำ

ด้านกลุ่มอายุที่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการฉีดวัคซีน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.01 ระบุกลุ่มวัยทำงานตั้งแต่ 20-59 ปี รองลงมา ร้อยละ 37.10 ระบุกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ร้อยละ 15.10 ระบุเริ่มทุกกลุ่มอายุพร้อมๆ กัน และร้อยละ 9.79 ระบุกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุไม่เกิน 20 ปี

ส่วนกลุ่มอาชีพที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.48 ระบุเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข รองลงมาร้อยละ 14.41 ระบุกลุ่มผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 8.87 ระบุกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ร้อยละ 7.59 ระบุเริ่มทุกกลุ่มอาชีพพร้อมๆ กัน ร้อยละ 5.29 ระบุกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการเดินทางและขนส่งทุกชนิด

นอกจากนี้ร้อยละ 4.93 ระบุกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 4.85 ระบุกลุ่มเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 4.38 ระบุกลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3.82 ระบุกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 3.49 ระบุกลุ่มพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 1.41 ระบุกลุ่มเกษตรกร ประมง และร้อยละ 0.48 ระบุกลุ่มนักการเมือง


ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการบังคับให้ชาวต่างชาติทุกคนในประเทศไทยฉีดวัคซีน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.54 ระบุควรบังคับชาวต่างชาติทุกคนให้ฉีดวัคซีน รองลงมา ร้อยละ 28.22 ระบุควรเป็นไปตามความสมัครใจในการฉีดวัคซีน ร้อยละ 26.25 ระบุควรบังคับเฉพาะชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงให้ฉีดวัคซีน และร้อยละ 0.99 ระบุไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.92 ระบุชาวต่างชาติทุกคนต้องเสียเงินในการฉีดวัคซีนเอง รองลงมาร้อยละ 31.72 ระบุชาวต่างชาติที่เสียภาษีถูกต้องเท่านั้นที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนฟรี ร้อยละ 25.72 ระบุชาวต่างชาติทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนฟรี ร้อยละ 0.68 ระบุชาวต่างชาติกับรัฐบาลจ่ายคนละครึ่ง และร้อยละ 2.96 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ. 

อ่านเพิ่มเติม…