ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศกระทรวงมหาดไทย ขอสละสัญชาติไทย 78 คน


ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศกระทรวงมหาดไทย ขอสละสัญชาติไทย 78 คน

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐออนไลน์
4 ก.พ. 2564 14:44 น.

บันทึก
SHARE

“พล.อ.อนุพงษ์” ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย มี 78 คน แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย

วันที่ 4 ก.พ. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อหาดังนี้ ด้วยบุคคลผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น หรือผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้อง ย่อมสละสัญชาติไทยได้ ตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 อนุญาตให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยดังกล่าวสละสัญชาติไทยได้ ซึ่งมีผลให้บุคคลดังกล่าวเสียสัญชาติไทยโดยการสละสัญชาติไทย ตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จํานวน 78 ราย ประกอบด้วย สัญชาติเกาหลีใต้ 5 ราย ไต้หวัน 14 ราย ญี่ปุ่น 4 ราย สิงคโปร์ 40 ราย ออสเตรีย 15 ราย

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม…