ผู้ถือหุ้น BGRIM ไฟเขียวแต่งตั้ง เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ เป็นกรรมการบริษัท


ผู้ถือหุ้น BGRIM ไฟเขียวแต่งตั้ง เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ เป็นกรรมการบริษัท

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์

23 เม.ย. 2564 15:30 น.

บันทึก
SHARE

ผู้ถือหุ้น BGRIM ไฟเขียวแต่งตั้ง “เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์” เป็นกรรมการบริษัท พร้อมจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 63 อีกหุ้นละ 0.30 บาท กําหนดจ่ายวันที่ 11 พ.ค. 64

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.64 ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข่าวแนะนำ

ขณะที่นางเกตุวลี นภาศัพท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเพิ่มจํานวนกรรมการจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยกรรมการที่แต่งตั้งเข้าใหม่ 1 ท่าน คือนายปกรณ์ ทวีสิน ซึ่งมีผลนับตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังให้จัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 77.27 ล้านบาทและจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2563 และกําไรสะสม จํานวนหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 1,173.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกําไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Normalised Net Profit)

ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย.63 แล้ว จํานวนหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 391.03 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือจากผลการดําเนินงานตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.63 อีก จํานวนหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 782.07 ล้านบาท ซึ่งกําหนดให้วันที่ 12 มี.ค.64 เป็นวันกําหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พ.ค.64

อ่านเพิ่มเติม…