ที่ปรึกษารมว.แรงงาน เปิดงาน “โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ”

ที่ปรึกษารมว.แรงงาน เปิดงาน “โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ”

ข่าวสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์
29 ต.ค. 2563 14:30 น.

บันทึก
SHARE


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ” สร้างการรับรู้แก่อาชีพอิสระเข้าถึงหลักประกันสังคมในจังหวัดราชบุรี


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) ณ ห้องสัมมนาเวลาดี 2 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี นายน้อย นราเลิศ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการ และสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกคนทุกวัย ซึ่งในวันนี้โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม และส่งเสริมให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงการมีหลักประกัน และความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการขยายผลไปยังแรงงานภาคอิสระอาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีในโอกาสนี้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบป้ายหมู่บ้านประกันสังคมให้แก่ นายณรงค์ชัย จิตร์ดี ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเครือข่ายประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2563 และมอบรถ Wheelchair ให้แก่ นายประสาร พรานพนัส ผู้ทุพพลภาพประกันสังคมตามมาตรา 40 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ บูธผลิตภัณฑ์จากแรงงานนอกระบบ อีกทั้งภายในงานยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการคุ้มครองเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสังคม” กลุ่มอาชีพเกษตรกร การบรรยาย เรื่อง “สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่แรงงานภาคอิสระพึงได้รับ” การเสวนา เรื่อง “การพัฒนากลไกเครือข่ายประกันสังคมแบบมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์” รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประกันสังคมให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย


อ่านเพิ่มเติม…