ดัชนีครูไทย เต็ม 10 ได้ 7.35 คะแนน ความรู้ใหม่ๆ ไม่ทันเด็ก หนี้สินมาก


ดัชนีครูไทย เต็ม 10 ได้ 7.35 คะแนน ความรู้ใหม่ๆ ไม่ทันเด็ก หนี้สินมาก

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
16 ม.ค. 2564 13:28 น.

บันทึก
SHARE

ดัชนีครูไทยยุคโควิด ได้คะแนน 7.35 คะแนน จากเต็ม 10 ในเรื่องบุคลิกภาพการแต่งกาย ส่วนจุดด้อย มีความรู้ใหม่ๆ น้อย ไม่ทันเด็กยุคใหม่ ต้องพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และยังมีหนี้สินมาก

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ดัชนีครูไทย ปี 2563 ครูไทยในยุคโควิด-19” จากกลุ่มตัวอย่าง 4,147 คน พบว่า ภาพรวมครูไทยในปี 2563 ได้คะแนน 7.35 คะแนน จากเต็ม 10 โดยประเด็นที่ได้คะแนนสูงสุด คือ บุคลิกภาพ การแต่งกายมีความเหมาะสมกับอาชีพ 7.70 คะแนน รองลงมา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับชุมชนและชาวบ้านได้ 7.60 คะแนน 

ข่าวแนะนำ

ประเด็นที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การไม่เป็นหนี้เป็นสิน 5.95 คะแนน จุดเด่นของครูไทย คือ มีความสามารถ มีศักยภาพ ปรับตัวได้เร็ว ร้อยละ 26.75 จุดด้อย คือ ความรู้ใหม่ๆ น้อย ร้อยละ 23.57 ในยุคโควิด ครูไทยต้องเรียนรู้ให้มากขึ้น พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 73.78

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากดัชนีครูไทย 5 ปี พบว่า คะแนนความเชื่อมั่นต่อครูไทยลดลง ตั้งแต่ปี 2560 แต่ในปี 2563 นี้ ครูไทยได้คะแนนเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนรับรู้ถึงการทำงานของครูไทยในภาพรวมว่ามีการปรับตัวและพัฒนาตนเองมากขึ้น

“ในยุคโควิด เช่นนี้ ครูไทยไม่ปล่อยให้เด็กเก่งเทคโนโลยีเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนในช่วงปิดสถานศึกษา เพื่อควบคุมโควิด อาจกล่าวได้ว่าครูไทยเก่งและมีศักยภาพ ภาครัฐและทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญกับเส้นทางอาชีพครูให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้มีครูดีมีคุณภาพช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทยต่อไป”


ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ในประเด็น “จุดด้อยของครู” พบว่า มีความรู้ใหม่ๆ น้อย รู้ไม่เท่าทันเด็กยุคใหม่ เป็นข้อมูลที่สะท้อนกลับมายังบุคลากรในวิชาชีพครูให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะออกจากพื้นที่ของความกลัว (COMFORT ZONE) ไปสู่พื้นที่ของการเรียนรู้ (LEARNING ZONE) ค้นหาเทคนิค วิธีการ และรูปแบบการสอนแบบใหม่ โดยเฉพาะเทคนิคการสอนออนไลน์ ศึกษาและใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคใหม่ให้คล่องแคล่ว เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ใช้เวลากับการทำงานที่บ้าน (WFH) เพื่อเรียบเรียงประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปใช้ยกตัวอย่างให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น ประสบการณ์ตรงของผู้สอน คือ เรื่องราวที่ผู้เรียนจะหาไม่ได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ใด.

อ่านเพิ่มเติม…