ซีวิลเอนจีเนียริง ยื่นไฟลิ่ง เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น


ซีวิลเอนจีเนียริง ยื่นไฟลิ่ง เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์
12 ก.พ. 2564 15:00 น.

บันทึก
SHARE

ซีวิลเอนจีเนียริง ยื่นแบบไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น ชูจุดแข็งเชี่ยวชาญวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจร วางเป้าหมายเป็นแนวหน้าของบริษัทก่อสร้างชั้นนำในไทย

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านวิศวกรรมและงานก่อสร้างมายาวนานกว่า 50 ปี

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ CIVIL ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและระบบสาธารณูปโภคมีมูลค่างานรวมกันกว่า 40,000 ล้านบาท ครอบคลุมตั้งแต่งานทาง งานรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง งานท่าอากาศยาน ระบบเขื่อน อ่างเก็บน้ำ นิคมอุตสาหกรรมและงานอื่นๆ เช่น การก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย การก่อสร้างท่อบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่มีความชำนาญงานก่อสร้างที่หลากหลาย ตั้งแต่งานก่อสร้างทาง งานทางรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง งานท่าอากาศยาน งานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ

ข่าวแนะนำ


2. กลุ่มธุรกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและวัสดุก่อสร้างทั่วไป ที่ทำให้บริษัทฯ ได้เปรียบทางด้านต้นทุนในการก่อสร้าง

3. กลุ่มธุรกิจให้เช่าบริการอสังหาริมทรัพย์ และเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น การให้เช่าและบริการอาคารสำนักงานและให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 700 ล้านบาท แบ่งเป็น 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 500 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 28.57 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในบริษัทจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นเงินทุนสำหรับการขยายกิจการ และชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม…