กอ.รมน.เร่งจังหวัดบูรณาการ สร้างการรับรู้แรงงานอยู่ในราชอาณาจักร

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
30 ธ.ค. 2563 13:29 น.

บันทึก
SHARE

กอ.รมน. กำชับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด บูรณาการการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. แถลงว่า ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่นั้น

พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเลขาธิการ กอ.รมน.(ท) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.ศรมน.) ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ รอง ผอ.รมน.จว.(ท) ที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในพื้นที่ดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธาณสุข และกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกร่วมกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางในการผ่อนผันให้กับคนต่างด้าว 3 สัญชาติ สามารถอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องทั่วถึง โดยมีกำหนดการดำเนินการระหว่างวันที่ 15 ม.ค. – 13 ก.พ.64

ข่าวแนะนำ

กอ.รมน. โดยศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ รีบดำเนินการตามที่มีมติ ครม. ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้มีโอกาสเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ที่ติดเชื้อ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาด สร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขของประเทศ ตอบสนองความต้องการ ของภาคธุรกิจเอกชนที่มีความต้องการใช้แรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาได้ในภาพรวมต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม…