กสก.ปลื้มมันสำปะหลังอินทรีย์นาโพธิ์ ผลิตมาตรฐาน สู่การส่งออกตลาดโลก


กสก.ปลื้มมันสำปะหลังอินทรีย์นาโพธิ์ ผลิตมาตรฐาน สู่การส่งออกตลาดโลก

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

29 พ.ค. 2564 14:22 น.

บันทึก
SHARE

แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จ.อุบลราชธานี พัฒนาผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ สู่การส่งออกตามมาตรฐาน เพื่อสนองความต้องการตลาดญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.64 นางสมพิศ นารัตน์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า กลุ่มฯ มีจุดเด่นเรื่องการตลาดนำการผลิต ซึ่งตลาดมีความต้องการมันสำปะหลังอินทรีย์ จึงมีการร่วมกันผลิตมันสำปะหลังให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ช่วยขจัดปัญหาในเรื่องของราคาที่ผันผวน และผลผลิตล้นตลาด สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่ามันสำปะหลังทั่วไป สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้ดี ผลผลิตดี และสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่สำคัญมีตลาดที่ได้เซ็น MOU ไว้ ซึ่งทางผู้รับซื้อผลผลิตจะแจ้งปริมาณ คุณภาพ และราคารับซื้อล่วงหน้า โดยกลุ่มจำหน่ายผลผลิตให้กับกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดมากกว่า 2.5 เท่า จึงทำให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ฯ มีอาชีพที่มั่นคง รายได้แน่นอน และมีสุขภาพดี

ข่าวแนะนำ


ที่ผ่านมาในการปลูกมันสำปะหลัง เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการกำจัดวัชพืช และจำหน่ายมันสำปะหลังในราคาตามท้องตลาดทั่วไป 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องความผันผวนของราคามันสำปะหลัง ขาดความปลอดภัยในการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ จำนวน 35 ราย พื้นที่รวมกันประมาณ 356 ไร่ ได้รับปัจจัยการผลิต ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐาน การรวมกลุ่มการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร จัดหาเครื่องมือจำเป็นเพื่อบริการสมาชิก เช่น ผานกำจัดวัชพืชในร่องมันสำปะหลัง ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต


นางสาวจารุณี ใจสุข สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ของกลุ่มฯ ผ่านมาตรฐาน organic Thailand ประมาณ 115 ไร่ ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการผลิตในรูปแบบมาตรฐานอินทรีย์ องค์ความรู้ด้านวิชาการ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ รวมไปถึงการตลาด โดยมีบริษัทเอกชนมารับซื้อผลผลิตในราคาที่สูงกว่าราคาทั่วไปถึง 4-5 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งกลุ่มอุบลไบโอเอทานอล รับซื้อผลผลิตมันสําปะหลัง ทำให้ได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด ไม่มีปัญหาผลผลิตล้นตลาด และมีตลาดส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างรายได้ประมาณ 15,000 บาทต่อไร่ และได้รับการยกระดับเป็นสหกรณ์เกษตรอินทรีย์อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งมีแนวโน้มออเดอร์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้มีรายได้เสริมในการปลูกพืชสมุนไพรเป็นแนวกันชน เช่น ตะไคร้ ข่า เตยหอม กล้วย และมะม่วง มีทั้งขายผลผลิตสด และนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันเหลือง สบู่ และยาสระผม เป็นการสร้างรายได้เพิ่มในช่วงรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง.

อ่านเพิ่มเติม…