กรมอนามัย ยกระดับป้องกันโควิด ใช้ 8 มาตรการ คุมตลาดสดพื้นที่สีแดงเข้ม


กรมอนามัย ยกระดับป้องกันโควิด ใช้ 8 มาตรการ คุมตลาดสดพื้นที่สีแดงเข้ม

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

30 พ.ค. 2564 14:10 น.

บันทึก
SHARE

“กรมอนามัย” ใช้ 8 มาตรการยกระดับป้องกัน “โควิด-19” ในตลาดสดพื้นที่สีแดงเข้ม พร้อมย้ำผู้ประกอบการตลาดต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาดสดช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่ามีการแพร่ระบาดในตลาดสดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นจำนวนมาก ทำให้กรุงเทพมหานครได้ออกคำสั่งปิดตลาดทั้งสิ้น 17 แห่งเพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาด

สำหรับในส่วนของกรมอนามัยนั้น ได้กำหนดใช้มาตรการ 8 ข้อ เพื่อยกระดับการควบคุมตลาดสดในพื้นที่สีแดงเข้ม โดยขอให้ผู้ประกอบการตลาดปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ประกอบการตลาดต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID Plus และผู้ค้าหรือลูกจ้างต้องประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” ซึ่งจากข้อมูลการประเมินตนเองของผู้ประกอบการผ่าน Thai Stop COVID Plus พบว่า มีตลาดที่ลงทะเบียนจำนวน ทั้งสิ้น 3,465 แห่ง ผ่านการประเมิน 2,779 แห่ง ไม่ผ่าน 686 แห่ง โดยมาตรการที่ยังดำเนินการได้น้อย คือ การลงทะเบียนเข้า–ออก การควบคุมจำนวนผู้มาซื้อของ และไม่มีการคัดกรองลูกค้า

2. จัดทำทะเบียนแผงค้า ผู้ค้า ผู้ช่วยขายของ และแรงงานต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในตลาด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการควบคุม กำกับ ติดตาม

3. จัดทำทะเบียนรถเร่จำหน่ายอาหารที่มาซื้อสินค้าในตลาดเพื่อนำไปขายต่อ

4. เพิ่มมาตรการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อลดการสัมผัส

5. กรณีพบผู้ค้า ผู้ช่วยขายของ และแรงงานต่างด้าวป่วยให้หยุดขาย และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ทันที

6. ปิดตลาดชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด

7. หากตลาดเปิดทำการให้มีการสลับแผงค้าให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของแผงค้าและจำนวนคนเข้มงวดคัดกรองผู้ค้าและผู้ช่วยขายของให้มั่นใจว่าไม่ไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเจ็บป่วย หรืออาจมีผลตรวจยืนยัน

8. ให้ตลาดปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ และเน้นการรักษาความสะอาดอย่างเข้มข้น

สำหรับผู้ซื้อสินค้าภายในตลาดควรมีการประเมินตนเองทุกวันผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” ก่อนออกจากบ้าน และควรวางแผนการซื้อสินค้าเพื่อลดเวลาการใช้บริการในตลาด ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้า-ออกตามจุดที่ตลาดกำหนดไว้ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังใช้บริการในตลาดทุกครั้ง กรณีซื้ออาหารปรุงสำเร็จ ควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกสะอาด ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระเงินสด หรือการสัมผัสกับผู้ขาย หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอจามให้งดเข้ามาใช้บริการในตลาด

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องควบคุม กำกับ และติดตามให้ตลาดมีการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดให้เกิดการปฏิบัติจริงจังโดยบูรณาการงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน สมาคม/ชมรมผู้ประกอบกิจการตลาดและเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่.

อ่านเพิ่มเติม…