กรมหม่อนไหม ผนึก ราชทัณฑ์ หนุนอาชีพ คืนคนดีสู่สังคมในทัณฑสถาน-เรือนจำ


กรมหม่อนไหม ผนึก ราชทัณฑ์ หนุนอาชีพ คืนคนดีสู่สังคมในทัณฑสถาน-เรือนจำ

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์
7 พ.ย. 2563 14:33 น.

บันทึก
SHARE

“กรมหม่อนไหม” จับมือ “กรมราชทัณฑ์” หารือส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม ภายใต้โครงการ “คืนคนดีสู่สังคม” ในทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และเรือนจำจังหวัดลำพูน ชูโมเดลหม่อนไหมในราชทัณฑ์แบบครบวงจร ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการผลิตผ้าไหมของกรมราชทัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ 

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.63 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม โครงการ “คืนคนดีสู่สังคม” ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 พ.ย.63 ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จ.แพร่ เขต 2 จ.อุดรธานี เขต 4 จ.นครราชสีมา ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ตาก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 


โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือในประเด็นความเชื่อมโยงกิจกรรมด้านการผลิตเส้นไหมของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เพื่อส่งให้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และเรือนจำจังหวัดลำพูน เพื่อใช้ในการทอผ้า ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมหม่อนไหมกับกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการ และการพัฒนาความร่วมมือด้านกิจกรรมหม่อนไหมและการต่อยอดกิจกรรมในอนาคต

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้จัดทำโมเดลหม่อนไหมในราชทัณฑ์แบบครบวงจร (ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ) โดยนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้ความร่วมมือของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางและเรือนจำจังหวัดลำพูน ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนกระบวนการคืนคนดีสู่สังคมด้วยอาชีพด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีเป้าหมายเพื่อขายรัง สาวเส้นขายและสาวเส้นเพื่อส่งกระจายไปให้เรือนจำอื่นๆ (ต้นน้ำ) การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้า มีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านหม่อนไหมและการทอผ้ายกดอกลำพูนให้ได้การรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน (กลางน้ำ) จนถึงการทอผ้าและการแปรรูปผ้าไหม มีเป้าหมายเพื่อทอผ้ายกดอกลำพูนให้ได้การรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน และแปรรูปผ้าไหมให้เหมาะสมกับตลาด (ปลายน้ำ) 


อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้เน้นการนำโมเดลครบวงจรไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ การดำเนินงานตามแนวทางตลาดนำการผลิตตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในอนาคตต้องมีหน่วยงานด้านส่งเสริมการตลาด แหล่งเงินทุน และภาคเอกชน เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้จะต้องร่วมกันติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้ว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกอย่างปกติสุขและขยายผลอาชีพสู่ชุมชนได้

จากน้ันอธิบดีกรมหม่อนไหมได้เดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 6 พ.ย.63 เพื่อเยี่ยมชมการส่งเสริมการปลูกหม่อนไหม เลี้ยงไหมที่เรือนจำชั่วคราวบ้านยู้และเยี่ยมชมการทอผ้าไหมยกดอกที่เรือนจำลำพูน โดยมีนายธวัช ตันยุวรรธนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน.


อ่านเพิ่มเติม…