VMware เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่สร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมทางการเงินของประเทศไทย

ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการใช้นวัตกรรมนำพาไปสู่ประสบการณ์ดิจิทัล ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการทางการเงินของประเทศไทย