U ขายหุ้น NMG เกลี้ยงพอร์ต9.99%

U ขายหุ้นที่ถือใน NMG เกลี้ยงพอร์ต 406.39 ล้านหุ้น คิดเป็น9.99% มูลค่า 69.08 ล้านบาท คาดโอนหุ้นเสร็จภายใน4 ธ.ค.นี้

นายสยาม สีวราภรณ์สกุล กรรมการ และเลขานุการบริษัท บริษัท ยูซิตี้ จำกัด (มหาขน)หรือ U ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทฯได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือ NMG ซึ่ง วันที่ 22 ต.ค. 2563 ถือหุ้นจำนวน 406,390,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.99 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NMG นั้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับแผนการลงทุนและพัฒนาของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นในทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ ก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้พิจารณาทบทวนแผนการลงทุนในหุ้น NMG ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ

  • รวมพลังชาวอำเภอเบตง 5,000 คน เพื่อเทิดทูนและปกป้องสถาบันฯ

  • แนะวิธีป้องกันอันตรายจากการใช้สารแอมโมเนีย

  • ฟิลิปปินส์เปิดรับนักลงทุนต่างชาติ 1 พ.ย.นี้

ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อขายหุ้น NMG ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือครองให้แก่ ผู้จะซื้อ (ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551) โดยมีมูลค่าซื้อขายจำนวน 69,086,300 บาท หรือคิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละ 0.17 บาท (ซึ่งเป็นราคาซื้อขายสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (SP) ของหุ้น NMG) โดยคาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้จะซื้อแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธ.ค. 2563