SCC ชี้ ‘เอสซีจี แพคเกจจิ้ง’เคาะช่วงราคาขายไอพีโอ 33.50-35 บาทต่อหุ้น

SCC  เผย “เอสซีจี แพคเกจจิ้ง”กำหนช่วงดราคาขายไอพีโอ 33.50-35 บาทต่อหุ้น  ประเดิมเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทแม่-บริษัทลูก-ผู้มีอุปการคุณเปิดจอง 28ก.ย.-2ต.ค.ส่วนนักลงทุนรายย่อยเปิดจอง 1-5 ต.ค.

 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)หรือ SCC  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ถึงความคืนหน้าในการนำบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)หรือ  SCGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า แบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง)และร่างหนังสือชี้ชวนของงSCGP มีบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 21ก.ย. 2563 โดยกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นคือ 33.50-35.00 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยสรุปดังนี้  1.SCGP จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,127,550,000หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อการออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 2.SCGP จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น  เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent)ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 15ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.8ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCGP ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ระยะเวลาเสนอขาย สำหรับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของSCGP ผู้ถือหุ้นของSCCเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯจองซื้อวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยจองซื้อวันที่ 1 – 5 ต.ค. 2563  สำหรับบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 5 -7 ตุลาคม 2563 ขณะที่นักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)จองซื้อ วันที่ 9 ต.ค.- 14 ต.ค. 2563

  • เร่งสำรวจภูเขาหินปูนถล่ม เตือนชาวประมงห้ามเดินเรือใกล้พื้นที่

  • SCC ชี้ 'เอสซีจี แพคเกจจิ้ง'เคาะช่วงราคาขายไอพีโอ 33.50-35 บาทต่อหุ้น

  • เมียนมาขยาย'ล็อกดาวน์ย่างกุ้ง'