Samsung Galaxy Watch4 จะรองรับการสั่งงานด้วยเสียงทั้ง Bixby และ Google Assistant

  เผยข้อมูลของ Samsung Galaxy Watch 4 และ Watch 4 Classic จะรองรับคำสั่งเสียงทั้ง Google Assistant และ Bixby