Samsung เริ่มใช้นโยบาย Right to Repare ขายชิ้นส่วนและอะไหล่แล้วผ่าน iFixit ในสหรัฐอเมริกา

  Samsung จับมือกับ iFixit ในการเข้าโครงการ Right To Repare