Samsung เปลี่ยนชื่อการทำตลาดในประเทศญี่ปุ่น จาก Galaxy กลับเป็น Samsung อย่างเป็นทางการ

  Samsung ได้ประกาศรีแบรนด์ของตัวเองในญี่ปุ่นจากเดิมที่มีชื่อว่า Galaxy เปลี่ยนเป็น Samsung หลังจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ้น