กสิกรไทยปิดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของธนาคาร เหตุตลาดไม่เอื้อ จึงตัดการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท เพื่อลดต้นทุน พร้อมขอลดทุนจดทะเบียนแล้ว1% ยันไม่กระทบต่อลูกค้าแบงก์ ยันไม่กระทบต่อกองทุนของแบงก์ ยังเพียงพอใช้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

      ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า จากการที่ธนาคารได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของธนาคาร จำนวน 23,932,600 หุ้น หรือคิดเป็น 1% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

    และได้กำหนดจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนข้างต้น ธนาคารไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 23,932,600 หุ้นได้ในราคาที่ต้องการ เนื่องจากภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย

   ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ธนาคารจึงต้องลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจําหน่ายไม่ได้ทั้งหมดออก

     ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 จึงมีมติอนุมัติให้ธนาคารลดทุนชำระแล้วโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ จำนวน 23,932,600 หุ้น

.   ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารลดทุนตามที่กฎหมายกำหนด โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวแล้ว และธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจำหน่ายไม่ได้ จำนวน 23,932,600 หุ้น และได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ทำให้ธนาคารเหลือทุนชำระแล้วจำนวน 2,369,327,593 หุ้น

    โครงการซื้อหุ้นคืนของธนาคารเป็นหนึ่งในวิธีการสากลเพื่อบริหารทางการเงิน โดยลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบ ธนาคารดำเนินการโดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น

.  ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินกองทุนของธนาคารที่แข็งแกร่งและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

  • สธ.เผย ล่ามแรงงานไทยประจำซาอุฯ ติดโควิด-19 เสียชีวิตที่ราชวิถี

  • 'ซีพีออลล์' เฟ้นสุดยอดนวัตกรรม ‘ปทุมรักษา-แคลเซียมก้างปลา’ คว้ารางวัล

  • สปสช.แจงสิทธิบัตรทอง 8 แสนราย จาก 64 คลินิก-รพ.เลิกสัญญา เข้ารักษาใกล้บ้านได้ทุกแห่ง