Instagram จะยกเลิกการแทรกลิงค์ใน Stories ในแบบ Swipe-Up แต่ให้ใช้ Sticker แทน

  Swipe Up ฟีเจอร์นี้กำลังถูกยกเลิกใน Instagram Stories