Huawei Watch 3 พร้อมกับการอัปเดตใหม่พร้อมเจอร์มากมาย เริ่มอัปเดตในประเทศจีนก่อน

  Huawei Watch 3 มีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่แล้วเริ่มปล่อยอัปเดตในประเทศจีน