Google Calendar เพิ่มตัวเลือกการเข้าร่วมระบุเข้าร่วมแบบออนไลน์หรือออฟไลน์

  กูเกิล (Google) เตรียมเพิ่มตัวเลือกสำหรับการตอบกลับคำเชิญ Google Calendar เข้าร่วมประชุม พบปะ หรืองานต่าง ๆ