Google เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งแรกในสหราชอาณาจักรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้พิการ โดยร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อผู้พิการทางสายตา (RNIB) สถาบันแห่งชาติเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน (RNID) และมูลนิธิเพื่อผู้พิการ Everyone Can ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน