Getty Images ประกาศฟ้องผู้สร้าง Stable Diffusion ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา

  Getty Image ผู้ให้บริการภาพสต็อก การถ่ายภาพเชิงบรรณาธิการ วิดีโอและเพลง ได้ออกมาประกาศฟ้องร้อง Stability AI ผู้สร้างเทคโนโลยี Stable Diffusion