Apple เตรียมขึ้นราคา App Store ในสหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้

  Apps Store ของ Apple เตรียมปรับราคาเพิ่มในอีกในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้