เริ่ม! ราชกิจจาฯ ประกาศ หากใช้มือถือขณะขับรถ ต้องใช้อุปกรณ์ไร้สาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สตช. กำหนดหลักการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ พ.ศ. 2565 ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย มีอุปกรณ์จับโทรศัพท์ไว้หน้ารถ หากจำเป็นต้องจับมือถือให้หยุดรถ

โดยราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ใจความสำคัญของราชกิจจานุเบกษา ดังกล่าวอยู่ที่ขอ ข้อ ๔ ว่าด้วย

ข้อ ๔ ให้ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย อุปกรณ์เสริมสาหรับการสนทนาหรือระบบกระจายเสียง
จากเครื่องโทรศัพท์ โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่

(๒) ใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษสาหรับยึดหรือติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับส่วนหน้าของตัวรถทุกครั้ง

ก่อนการขับรถ ทั้งนี้ ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือเสียความสามารถในการขับรถ กรณีผู้ขับขี่มีความจาเป็นต้องถือ จับ หรือสัมผัสโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้งานโดยประการใด ๆ ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถในสถานที่ส าหรับจอดรถอย่างปลอดภัย ก่อนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว้หนา ๑๔

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านประกาศฉบับเต็มที่ได้ : ราชกิจจานุเบกษา