BSI หน่วยงานเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับสหพันธรัฐของเยอรมนีระบุว่าไม่พบหลักฐานว่าสมาร์ตโฟนของ Xiaomi มีฟังก์ชันกรองเนื้อหาอยู่