ตลท.ขึ้น H หุ้นบล.เออีซี หลัง NCต่ำกว่า0ติดต่อเกิน5วันทำการ

ตลาดหลักทรัพย์ หยุดพักซื้อขายหุ้น บล.เออีซี รอบเช้าวันนี้ หลังมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ำกว่า ศูนย์ติดต่อกันเกิน 5 วันทำการ พร้อมให้ชี้แจงข้อมูลการแก้ปัญหาดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)หยุดพักการซื้อขายชั่วคราว (H)ช่วงเข้าหุ้นบริษัทหลักทรัพย์(บล.)เออีซี เนื่องจาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต.เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 ว่า บล.เออีซี มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ต่ำกว่าศูนย์ติดต่อกันเกิน 5 วันทำการ จึงเป็นเหตุให้บริษัทต้องระงับการดำเนินธุรกิจตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และขอให้บริษัทชี้แจงการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษัทในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย “H” (Halt) หลักทรัพย์ของ AEC เพื่อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯจะได้รับทราบคำชี้แจงจากบริษัทในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ชัดเจน