จับตา! ธนาคาร ‘กรุงไทย’ หลัง กฤษฎีกามีความเห็น ไม่เป็น ‘รัฐวิสาหกิจ’

ธนาคาร “กรุงไทย” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาว่า ธ.กรุงไทยไม่มีลักษณะเป็น “รัฐวิสาหกิจ” ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่อกระทบตั้งแต่บอร์ด-ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานกว่าหมื่นชีวิต

วันที่ 6 พ.ย. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เรื่อ “แจ้งความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อสถานภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)” มีเนื้อหาดังนี้ 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ธนาคารได้รับหนังสือจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งแจ้งให้ธนาคาร ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือตอบข้อหารือของกองทุนฯ ที่ขอความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับสถานภาพของกองทุนฯ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีลักษณะเป็นบริษัทหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม (2) และ (3) ของบทนิยามคำว่ารัฐวิสาหกิจในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ..2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดความเห็น ‘กรุงไทย’ ปมพ้นรัฐวิสาหกิจ!

การเปลี่ยนสถานภาพของธนาคารตามความเห็นข้างต้นอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจหลายฉบับ ซึ่งธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบในด้านต่าง หากได้ความชัดเจนแล้ว ธนาคารจะได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยทราบในโอกาสต่อไป

อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ศึกษาผลความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นด้านคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของธนาคารจนได้ข้อยุติว่า โดยผลของความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบกับการมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและการบริหารรัฐวิสาหกิจ .. 2562 ส่งผลทำให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนพนักงานของธนาคาร ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ .. 2518

สำหรับผลกระทบด้านกฎหมายฉบับอื่น ๆ ธนาคารจะเรียนแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปเช่นกัน

  • ตอบชัด! 15 คำถาม 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' ลงทะเบียนผ่านแอพ MyMo

  • ถอดบทเรียน เศรษฐกิจหมุนเวียน สู่การเกษตรยั่งยืน

  • คพ.รุดตรวจน้ำผุด บ่อลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรม พบค่ากรดรุนแรง

160468745824

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย