ข้ามพรมแดน: หุ้นส่วนท้องถิ่นนวัตกรรมของ Globevisa กําลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การย้ายถิ่นฐานระดับโลก

  • มีสํานักงานใน 96 ประเทศ ผู้นําด้านที่ปรึกษาการย้ายถิ่นฐานระดับโลกมีโครงสร้างหุ้นส่วนที่ไม่เหมือนใคร ที่ผสานความเข้าใจในท้องถิ่นกับความเป็นเลิศระดับโลก
  • การทํางานร่วมกันเชิงรุกใช้ประโยชน์จากเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อความเข้าใจตลาดที่หลากหลาย และการสนับสนุนลูกค้าบนพื้นดิน
  • คณะกรรมการที่กระจายอํานาจและผู้นําท้องถิ่นจัดเรียงภารกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับการดําเนินงานในภูมิภาคเพื่อให้กระบวนการย้ายถิ่นฐานเป็นไปอย่างราบรื่น

สิงคโปร์, 18 ก.ย. 2023 – Globevisa บริษัท RCBI ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กําลังนําหน้าภูมิทัศน์การย้ายถิ่นฐานผ่านโครงสร้างหุ้นส่วนนวัตกรรม บริษัทได้รับการยอมรับจากการมีสํานักงานใน 96 ประเทศและภูมิภาค

มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ สิงคโปร์ Globevisa โดดเด่นจากเครือข่ายสํานักงานทั่วโลกกว่า 37 แห่ง ว่าจ้างทีมงานมืออาชีพกว่า 800 คน บริษัทได้สถาปนาตัวเองเป็นผู้เข้าร่วมสําคัญในโปรแกรมการย้ายถิ่นฐานต่าง ๆ พร้อมปริมาณคําขอที่น่าสนใจ

“Globevisa เป็นประตูสู่โลกสําหรับผู้ที่แสวงหาโอกาสย้ายจากรากเหง้าของตนเพื่อสร้างชีวิตใหม่ ทุกคนในทีมของเรามีพันธกิจร่วมกันที่จะทําให้การย้ายถิ่นฐานน้อยลงสําหรับลูกค้าของเรา” เฮนรี แฟน ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Globevisa แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของพวกเขาในการสนับสนุนโอกาสการย้ายถิ่นฐานที่หลากหลาย

โครงสร้างหุ้นส่วนที่ไม่เหมือนใครของ Globevisa นําเสนอการทํางานร่วมกันแบบกระจายอํานาจ หุ้นส่วนท้องถิ่นเน้นการให้คําปรึกษาและการจัดการลูกค้า ในขณะที่หัวหน้าภูมิภาคกําหนดนโยบายเพื่อคํานึงถึงความแตกต่างในท้องถิ่น ควบคู่ไปกับสํานักงานใหญ่รับผิดชอบคณะกรรมการหลัก ๆ รวมถึงบริการทางกฎหมาย เพื่อชี้นําการตัดสินใจสําคัญ

รูปแบบนี้วิวัฒนาการขึ้นโดยธรรมชาติในการตอบสนองต่อพลวัตของตลาด ทําให้ Globevisa ขยายขอบเขตทั่วโลกในขณะรักษาความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ไอวาน ยาม หุ้นส่วน Globevisa ท้องถิ่นสําหรับ ฮ่องกง และ เวียดนาม เน้นย้ําว่า: “สิ่งที่ทําให้เราแตกต่าง คือวิธีที่เราผสานความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นอย่างลงตัว ผมมาจากวงการธนาคารการลงทุน เช่นเดียวกับหุ้นส่วนของเราที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายและการจัดการ ร่วมกันเราสร้างความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติเพื่อให้บริการที่พิถีพิถันสําหรับลูกค้าทุกราย”

ด้วยการเข้าถึงเครือข่ายกว้างขวาง ไม่มีใครเทียบเท่า บริการทางกฎหมาย และความชํานาญด้านการปฏิบัติงานของ Globevisa หุ้นส่วนมีโอกาสเพิ่มพูนความสามารถและทักษะการให้คําปรึกษาของตน

จนถึงปัจจุบัน Globevisa อํานวยความสะดวกในการให้คําปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานที่พิถีพิถันกว่า 300+ ครั้ง มีแรงขับเคลื่อนจากการแนะนําลูกค้าร้อยละ 70 Globevisa มีอัตราการเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี (2020-2022) และมีรายได้ 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2022