ข่าวดี Instagram จะเลือกการแสดงผลโพสต์ในแบบตามลำดับเวลา เริ่มใช้ต้นปีหน้า

  Instagram ไ้ด้เพิ่มการแสดงผล Feed ให้คุณสามารถเลือกได้ในรูปแบบของลำดับเวลา