NCF ได้ทลายโครงข่ายคอมพิวเตอร์ของอาชญากรทางไซเบอร์ เพื่อปกป้องประชาชนและทำให้เหล่าอาชญากรไม่สามารถนำข้อมูลบัตรเครดิตนับแสนใบที่ขโมยมาไปใช้งานต่อได้